Projektas ,,Tėvų mokykla“

Projektas  skirtas mokyklos mokinių tėvams tobulinti jų tarpasmenines, tarpkultūrines, socialines ir pilietines kompetencijas, analizuojamos galimybės aktyviai įsijungti į mokyklos formalias ir neformalias veiklas. Projekto dalyviai įgys teorinių žinių apie vaikų psichologiją, jų sveikatos ugdymą, tinkamą bendravimą su vaikais. Mokysis spręsti įvairias (pedagogines, psichologines) situacijas, skleis patirtį ir teiks pagalbą per įvairias įkurto Tėvų klubo veiklas.

Projekto veiklų aktualumas: Geros mokyklos koncepcijoje akcentuojama asmenybės ūgtis: asmenybės branda, pasiekimai, pažanga. Mokyklos 2016-2020 metų strategijoje iškeltas tikslas: bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais ir socialiniais partneriais plėtra. Atlikus tėvų nuomonės tyrimą, paaiškėjo, kad 92 proc. tėvų pageidautų įvairių mokymų ir paskaitų psichologinėmis, pedagoginėmis temomis, nes jiems trūksta pedagoginių ir psichologinių žinių bendraujant su vaikais, pažįstant vaiko raidos ypatumus. Tėvų dėmesingas įsitraukimas į vaikų ugdymą kuria saugius tarpusavio santykius. Gerėja elgesys, mažėja elgesio problemų mokykloje. Dalis tėvų (kurių išsilavinimas yra žemesnis) negeba padėti vaikams kritinėse situacijose, jiems trūksta pasitikėjimo savimi bendraujant su pedagogais. Tėvai sunkiai įsitraukia į mokykloje organizuojamas veiklas. Aukštąjį išsilavinimą turi apie 25 proc. mokyklos mokinių tėvų. Tikėtina, kad baigę mokymus ir pagilinę mokymosi visą gyvenimą kompetencijas, programos dalyviai suburs Tėvų klubą, kuris telks savitarpio pagalbos grupes, organizuos tėvų diskusijas, padės mokyklai  įtraukti daugiau tėvų į formalias ir neformalias mokyklos veiklas.

Dalyviai:  mokyklos 1-9 klasių mokinių tėvai

Tikslas: Patobulinti  tėvų  mokymosi visą gyvenimą kompetencijas siekiant sėkmingos vaikų socializacijos.

Uždaviniai:

  1. Suteikti tėvams žinių ir praktinių įgūdžių, formuojančių sėkmingą vaiko socializaciją.
  2. Analizuoti lyderystės ir savanorystės įtaką sėkmingai partnerystei.
  3. Parengti seminarų ir mokymų dalomąją medžiagą.
  4. Skleisti programos medžiagą ir patirtį mokyklos tinklalapyje.

Projekto veiklų turinys ir metodai