Lankėmės parodoje „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“

Balandžio 12 dieną mokyklos Metodikos taryba organizavo išvyką į parodą Radviliškyje „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“. Parodą organizavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudamas su Radviliškio rajono savivaldybe, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centru ir Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindine mokykla. Parodos lankytojams buvo pasiūlyti renginiai šiuo metu aktualiausiomis temomis: Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimas, bendrieji ugdymo planai, mokyklų  veiklos strateginis planavimas, Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimo galimybės mokykloje, mokinių pasiekimų ir pažangos rezultatų gerinimas bei ugdymo proceso tobulinimas.  Vyko diskusijos, edukaciniai užsiėmimai, buvo stebimos demonstracijos. Renginiuose dalyvavo  LR švietimo ir mokslo ministerijos, jai pavaldžių institucijų specialistai, kviestiniai lektoriai ir švietimo praktikai. Parodoje įrengtuose įvairiuose stenduose buvo  pristatomos mokymo(si) priemonės, edukacinės programos ir tai, ko reikia šiuolaikiškam bei kokybiškam darbui mokykloje.

Mūsų mokyklos mokytojai lankėsi įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose ir pateikė refleksijas.


 

Metodikos tarybos pirmininkė informacinių technologijų mokytoja E. Kulbienė dirbo trijose sekcijose:

 1. 3D mokomasis kinas per pamokas. Kaip tai padeda pasiekti geresnių rezultatų?

Buvo įdomu žiūrėti įmonės Amazing Interactives mokomuosius filmus su 3D akiniais. Pritariu, kad
nuo šiol mokymasis gali tapti dar įdomesnis, pasitelkus palyginti įprastas technologijas, kaip 3D akiniai, projekciniai ekranai ir kompiuteriai. Šis sprendimas tikrai gali įtraukti net ir mažiausiai motyvuotus mokinius į pamokos veiklą. Pristatymo metu stebėjome, kaip dirba širdis, kaip teka veninis ir arterinis kraujas. Kiekviena pasirinkto organo dalis yra paaiškinta, suteikta galimybė pateikti mokiniams klausimyną. Biologijos, chemijos, matematikos rinkiniai išversti į lietuvių kalbą. Kiekvienas rinkinys turi po 16-17 objektų. Kai kurie objektai tinka rodyti ir kitų dalykų pamokose, tai priklauso nuo mokytojo kūrybiškumo. Be to, visą įrangą galima naudoti ir žiūrint kitokius 3D mokomuosius filmus, kurių gausu Youtube aplinkoje. Įspūdis didelis, bet jį greitai nuslopina  kaina.

 1. Geografinės informacinės sistemos kūrybiškoms projektinėms veikloms.
 2. Geoinformacinės sistemos priemonė ir turinys integruotai geografijos (pasaulio pažinimo) ir IT pamokai.

Nors sistemos vadinasi geografinės, tačiau GIS pagalba žemėlapius galima kurti ne tik geografijos pamokoms, bet ir lietuvių k. pamokai (Biržų krašto rašytojų gimtinės žemėlapis, knygnešių kelio žemėlapis), kūno kultūros pamokai (Biržų krašto sporto aikštelių žemėlapis), istorijos, fizikos, biologijos, chemijos ir kt. pamokoms.

Mokyklos gavo galimybę nemokamai naudotis ArcGIS Online erdvinių duomenų valdymo ir žemėlapių platforma ne vien dėl mokinių skaitmeninių įgūdžių lavinimo, bet ir dėl visos šeimos užimtumo. Kuriant įvairius žemėlapius siūloma įtraukti į šią veiklą ir šeimos narius, gimines.

Kasmet ArcGIS Online kompanija Lietuvoje organizuoja žemėlapių kūrimo konkursą „Mano žemėlapis Lietuvai“. Organizatoriai džiaugėsi, kad žemėlapių kūrimas suburia moksleivius, skatina dirbti komandose, integruoja geografijos, technologijų, istorijos, netgi literatūros ar menų žinias. Darbus vertino profesionalių kartografų komisija iš Ugdymo plėtotės centro, Vilniaus Universiteto kartografijos centro, Lietuvos geografų draugijos, Lietuvos edukologijos universiteto ir „Hnit-Baltic“


 

Pradinių klasių mokytoja Rima Viederienė lankėsi 2 edukaciniuose užsiėmimuose:

1. Mano tautinis kostiumas. Kūrybiškumas ir informacinės technologijos.

Šie metai – tautinio kostiumo metai. Šeduvos gimnazijos mokytoja R. Juškienė pristatė,  kaip galima panaudoti informacines technologijas kuriant tautinio kostiumo raštus. Galima vesti integruotą  lietuvių kalbos pamoką. Užduotyje patalpintos nuorodos, kur galima rasti daug medžiagos apie tai, kaip dirbti. Užduotys interaktyvios, originalios, naudingos.

Šablone galima rasti interaktyvią knygelę „Lietuvos tautinis kostiumas“, šablonus kūrybinei užduočiai, patarimus kuriant ornamentą langeliais, apie pamoką „Mano tautinis kostiumas. Spalvos, ornamentika“, pirštinių, juostų, riešinių pavyzdžių.

Visą informaciją  galima rasti svetainėje „Ingos  erdvė“.

Mano tautinis kostiumas

2. Stiprios mintys virsta veiksmais

Mintis nebus stipri, jei sumaišom realybę su gyvenimu, prieš klasę esam aktoriai, elgiamės priešingai, negu realiame gyvenime matomi. Kiek  mes patys turim vidinio užtikrintumo priimdami sprendimus, tiek ir perduodame savo mokiniams. Mūsų dėmesys yra energija, kur nuėjo dėmesys, ten nuėjo ir energija (į praeitį ar į ateitį). Žmogus geriau susitelkia, kai dėmesį išlaiko dabartyje (90 %), tuomet tampa užtikrintas. Bet kokį sprendimą priimant, teigiamą ar neigiamą, gaunam psichologinį augimą. Priimant drąsius sprendimus, atsiranda pasitikėjimas savimi. Kokių savo sprendimų reikia, kad būčiau geriausia mokytoja Lietuvoje ?


 

Mokyklos logopedė Gitana Skiauterienė    dalinasi patirtimi iš  4 užsiėmimų:

 • Kalbinis ir dalykinis raštingumas: skaitymo strategijų specifika. Doc. Dr. Zita Nauckūnaitė

Dalykų mokytojams skaitymo strategijas siūlė analizuoti savo metodikos būreliuose; Reflektuoti savo skaitymo strategijas ir jų mokyti mokinius. Pristatė naują skaitymo strategiją- pasakojimą t.y. kalbėjimą apie tai ką aš skaičiau.

 • Smurto prevencija. Ką darysime, kad mokykloje būtų gera ir saugu?  Sigita Kemerienė (SPPC)

Pristatė Švietimo įstatymo pataisas. Mokykloje turi atsirasti veiksmų sekos patyčių ir smurto atveju. Reagavimo į smurto ir patyčių atvejus tvarkos (Vilniuje vyko mokymai ir Vilniaus mokyklos jau turi sudarę.). Patyčių fiksavimo lapas. Supažindino su saugios mokyklos požymiais, universaliosios prevencijos komponentais.

 • Prevencinių programų įgyvendinimas mokyklose 2015-2016 mokslo metais. K. Ignatavičienė (SPPC).

Pristatė mokyklose vykdytas prevencines programas. Informavo, kad vėl bus tęsiami Europos sąjungos projektai prevencinių programų įgyvendinimui. Renkantis prevencinę programą labai svarbu žinoti, ko mokyklai konkrečiai reikia, mokyklos darbuotojų nusiteikimą, jau vykdomos prevencinės programos suderinamumą ir tęstinumą.

 • Ikimokyklinio ir ankstyvojo mokyklinio amžiaus vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų įveikimas (SPPC)

Lina Palačionienė pristatė 5-7 metų vaikų sakytinės kalbos tyrimo metodiką „ Urtės ir Motiejaus diena“. Ši metodinė priemonė nedideliu tiražu ir ją turi rajonų psichologinės pedagoginės tarnybos, esant reikalui sudarius sutartį jas galima trumpam „ pasiskolinti“.

Rūta Liubinavičienė teikė metodines rekomendacijas logopedui dirbant su mokomosiomis priemonėmis, kurios buvo išleistos įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas.


 

Asta Petrusevičienė, Regina Kubilienė, Virginija Kruopienė:  buvome  užsiėmime „Paprasti atsipalaidavimo ir psichologinės įtampos mažinimo būdai“.

Sužinojome, kaip reikia atsipalaiduoti, nepervargti. Svarbiausia, reikia tausoti save, nes sveikata nėra neišsemiamas indas.

Dar buvome „Automatizuota EMA mokymo(si) rezultatų analizė kiekvienai pamokai pradinėse klasėse“. Patiko. Būtinai užsisakysime. Atsiveria didelės galimybės diferencijavimui. Svarbu, kad nestrigtų internetas ir būtų galima dirbti išmaniaisiais telefonais.

Parodoje buvo demonstruojami gamtos mokslų rinkiniai demonstravimui ir bandymų atlikimui. Tai brangu, bet rinkinys ilgaamžis ir svarbiausia – galima dalintis. Mus sužavėjo tų rinkinių praktiškumas ir naudojimo galimybės.


 

Anglų kalbos mokytoja  I. Šafranauskienė:

Diena parodoje praėjo labai turiningai. Buvau nusprendusi, kurių lektorių norėčiau paklausyti, deja, ten nepatekau. Sėkmingo atsitiktinio pasirinkimo dėka išklausiau 3 įdomius pranešimus:

 1. apie savanorystės galimybes Lietuvoje,
 2. apie neformalaus ugdymo reikšmę karjeros planavime,
 3. gavome psichologo-konsultanto patarimų, kaip ryžtingiau daryti spendimus ir turėti daugiau laiko sau.

 


 

Kūno kultūros mokytoja  L. Kėželienė

 1. VDU psichologo paskaita ,,Paprasti atsipalaidavimo ir psichologinės įtampos mažinimo būdai“ : lektorius labai paprastai, pateikdamas gyvenimiškus pavyzdžius, paaiškino apie stresą. Pagal jo aiškinimą žmonės patiria  blogąjį ( nuolatiniai išgyvenimai ) ir gerąjį ( apsipylimas drungnu vandeniu ryte ) stresą. Psichologas supažindino su įvairiais streso valdymo būdais: į problemą orientuotas būdas ir į emocijas. Kalbėdamas šia tema, pažymėjo, kad save reikia taupyti, saugoti prasmingiems dalykams.
 2. Paskaita – užsiėmimas „Edukacinės priemonės vaikų sveikatinimui“ UAB „Gudragalvis“. Lektorė pristatė savo įmonės gaminamas įvairias mokymo priemones, kaip pavyzdžiui, siužetinių situacijų rinkinys, „pupų pagalvėlės“ – nusiraminimui.
 3. Paskaita klasės vadovui „Klasės auklėtoja? Misija( ne ) įmanoma!“.  Šioje paskaitoje Radviliškio Vaižganto gimnazijos  mokytoja pasidalino savo patirtimi, kaip sekasi dirbti klasės vadovo darbą. Lektorė pateikė įvairių pavyzdžių: klasės valandėlėms, tėvų susirinkimams  ir tėvų savaitės renginiams. Mokytoja kalbėdama apie susirinkimus pažymėjo, kad auklėtinio problemoms spręsti paveikiausi yra tie susirinkimai, kuriuose dalyvauja: klasės vadovas, dėstantis mokytojas, tėvas ir mokinys. Taip pat pabrėžė, kad visada reikia mokėti vaiką paguosti, pagirti , paskatinti, tuo pačiu ir pripažinti savo klaidas, nes kas neklysta, tas ir nedirba.


Matematikos mokytoja metodininkė G. Armonavičienė:

Automatizuota EMA mokymo(si) rezultatų analizė kiekvienai pamokai

Diagnostiniai testai skirti mokinių pasiekimo lygiams nustatyti. Žinodami mokinių pasiekimo lygius galėsime efektyviau panaudoti užduotis ir jų rinkinius, priskirti mokiniams užduotis pagal lygius (patenkinamas, pagrindinis ar aukštesnysis) Pratybos patogios ir tuo, kad mokiniams lygius galima mokslo metų eigoje keisti tiek,  kiek yra reikalinga.

Kaip naudoti?

 • Diagnostinį testą mokslo metų pradžiai atlikite antrąją arba trečiąją mokslo metų savaitę.
 • Diagnostinį testą mokslo metų pabaigai atlikite trečiąją arba ketvirtąją gegužės mėnesio savaitę.
 • Diagnostiniam testui atlikti skirkite pamoką – 45 minutes.
 • Prieš atliekant testą, mokinius supažindinkite su testo atlikimo reikalavimais. Tam galite išnaudoti pertraukos laiką.
 • Atliktus diagnostinius testus vertinkite naudodamiesi vertinimo instrukcija.
 • Naudodamiesi testo charakteristika įvertinkite mokinių rezultatus ir pagal surinktų taškų skaičių priskirkite atitinkamam pasiekimų lygiui.
 • Naudodamiesi testo charakteristika galite analizuoti mokinių rezultatus ir pagal kitus parametrus: gebėjimų grupes, tikrinamas dalyko veiklos sritis, pasiekimų lygius.
 • Testo atlikimo rezultatus pristatykite mokinių tėvams, mokyklos administracijai, kolegoms.

Kaip parengti?

 • Visi diagnostiniai testai parengti pagal pradinio arba pagrindinio ugdymo bendrąsias programas.
 • Laikantis standartizuotiems patikrinimams būdingos matricos (užduočių proporcijos skirtingiems pasiekimų lygiams, tikrinamiems gebėjimams).
 • Testuose vyrauja užduotys, skirtos pagrindinio pasiekimų lygio mokiniams.
 • Testo apimtis tokia, kurią pagrindinio pasiekimų lygio mokinys turėtų atlikti per 45 minutes.

Kokia nauda?

 • Galimybė geriau pažinti mokinius ir įvertinti klasės pajėgumą (nustatysite mokinių pasiekimų lygius, sužinosite, kuriose srityse rezultatai žemi, o kuriose aukšti).
 • Gauti rezultatai – medžiaga diferencijavimui ir individualizavimui (galėsite naudoti mokinių žinias ir gebėjimus atitinkančias EMA pratybų užduotis).
 • Gauti rezultatai – medžiaga pamokų planavimui ir organizavimui (galėsite tinkamiau parinkti mokomąją medžiagą, veiklas, metodus).
 • Diagnostinė informacija administracijai, kolegoms.
 • Prognozės apie būsimus mokinių pasiekimus standartizuotuose patikrinimuose (mokiniai įgys įgūdžių, reikalingų tokiems patikrinimams atlikti, galėsite gerinti silpnąsias sritis ir numatyti klasės rezultatus).

Skiriant mokiniams užduotis galima pasinaudoti jau sudarytais rinkiniais, taip pat galima sudaryti ir mokiniams pateikti savo rinkinį.  Ištaisius mokinių atliktus darbus  yra pateikiama užduočių atlikimo analizė pagal gebėjimus ir pasiekimo lygius. Matoma, kiek procentų mokinių (ir skaičius) sprendžia žinių ir supratimo užduotis, kiek sugeba taikyti turimas žinias ir kiek mokinių geba spręsti probleminius uždavinius. Pratybos patogios ir tuo – jei buvo skiriami namų darbai iš pratybų, mes jau žinome jų atlikimą ir mokinių gebėjimus. Vadinasi, pasiruošti pamokai galime efektyviau.  Ema pratybos padeda ir keliant mokinių motyvacijos lygi. Tam į pagalba ateina safari laukas. Safari lauke mokinį galima pajudinti pirmyn ir už aktyvų darbą pamokos metu ir pan.