Biržų ,,Aušros“ pagrindinė mokykla tapo Kokybės siekiančių mokyklų klubo nare

Biržų ,,Aušros“ pagrindinė mokykla teikė prašymą Kokybės siekiančių mokyklų klubui dėl narystės klubo veikloje. 2017 m. gruodžio 22 d. gavome patvirtinimą, kad  mokykla tapo Kokybės siekiančių mokyklų klubo nare. Mokyklos bendruomenė Strateginiame plane išsikėlė tikslą: mokyklos bendruomenės telkimas pokyčiams ir inovacijoms skatinant jos narių lyderystę. Vienas šio tikslo uždavinių – besimokančios organizacijos kultūros kūrimas. Tikėtina, kad tikslingas dalyvavimas KSMK veikloje suteiks naujų galimybių mokyklos bendruomenei tobulinti besimokančios organizacijos kultūrą.

Lietuvoje yra net 53 mokytojų, mokyklų vadovų asociacijos. Vienos jų – Kokybės siekiančių mokyklų klubo – būstinė yra Išlauže (Prienų rajonas). Šios asociacijos tikslas – vienyti bendrojo lavinimo mokyklas, atskirus jų narius, kitus juridinius ir fizinius asmenis, susijusius su švietimo įstaigų veikla, pagal bendrą veiklos pobūdį – formaliojo švietimo kokybės užtikrinimą ir tobulinimą. Pastaruoju metu švietimo sistemoje kokybė yra nuolat atsinaujinantis reiškinys: vyksta daug pokyčių, diegiamos naujovės, kuriomis mokymąsi siekiama paversti aktualesniu, patrauklesniu, prieinamesniu ir labiau motyvuojančiu procesu. Tuo tarpu mokytojų asociacijų nariams svarbu stebėti švietimo sistemos tendencijas, siekiant geriau suprasti jų kryptingumą bei derinti savo veiklą pagal esamą poreikį. Kokybės siekiančių mokyklų (KSM) klubas kartu su įvairiomis mokyklomis ir  Nacionaline mokyklų vertinimo agentūra, miestų ir rajonų švietimo centrais  organizuoja tradicines KSM klubo konferencijas (pavasario ir rudens) aktualiomis temomis: pavyzdžiui, konferencijoje Šiauliuose buvo susipažinta su Šiaulių miesto mokyklų patirtimi planuojant mokyklų veiklos tobulinimą ir siekiant pažangos remiantis įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis, dėmesys bus skirtas pasidalintajai lyderystei ir nuolatinio pedagogų profesinio tobulėjimo skatinimui.

Daugiau informacijos apie KSMK rasite:

Mokytojo TV transliacijoje „Kokybės siekiančių mokyklų klubas – mokyklų tobulėjimo erdvė“.

http://portalas.emokykla.lt/ksm/default.aspx

Kokybės siekiančių mokyklų klubo puslapis:

https://www.facebook.com/KokybesSiekianciuMokykluKlubas

Mokyklos informacija