Balandžio 11 d. mokykloje vyks tarptautinis penkiolikmečių mokinių gebėjimų (PISA) tyrimas

Mokiniai, gimę 2002-01 – 2002-12 mėn., pakviesti dalyvauti tyrime. Jiems pateiktas lankstinukas apie tyrimą. Gebėjimų tyrimas vyks IT kabinetuose nuo 9.00 val.  Mokiniai ateina į pirmą pamoką, kitose pamokose (po tyrimo) nebedalyvauja.

 

Kas yra PISA tyrimas?
PISA (angl. Programme for International Student Assessment) – tai kas treji metai vykdomas tarptautinis penkiolikmečių mokinių gebėjimų tyrimas, kurį inicijuoja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO, angl. OECD). Tai yra septintasis toks tyrimas nuo 2000 m., kuriame šiuo metu dalyvauja daugiau nei 80 valstybių. Bandomasis 2018 m. tyrimo testavimas vyko 2017 m., o pagrindinis vyks 2018 m.
Pagrindiniai tyrimo bruožai yra šie:
· Tai didžiausias pasaulyje tarptautinis tyrimas švietimo srityje.
· Tiria maždaug 15-os metų mokinius.
· Vertina mokinių pasiruošimą suaugusiojo gyvenimui.
· Matuoja mokinių skaitymo gebėjimus, gamtamokslinį ir matematinį raštingumą bei
globaliąsias kompetencijas.
· Renka informaciją apie tyrime dalyvaujančių valstybių ugdymo kontekstą.
Atlikti šį tyrimą svarbu ir prasminga, nes gautus rezultatus galima naudoti siekiant:
· parodyti, kaip Lietuvos mokiniai yra pasirengę mokymuisi, kai jie palieka mokyklą;
· nustatyti ilgalaikio tobulinimo sritis mokyklos ir švietimo valdymo sistemos lygmenyse;
· palyginti mokinių rezultatus ir mokymo(si) aplinkas skirtingose šalyse.
Daugiau apie tarptautinį mokinių gebėjimų tyrimą skaitykite EBPO interneto tinklalapyje
https://www.oecd.org/pisa/

Įsipareigojimas neatskleisti konfidencialios informacijos
Visi surinkti tyrimo duomenys yra griežtai konfidencialūs. Nė vieno tyrime dalyvavusio
asmens vardas ir nė vienos mokyklos pavadinimas nebus atskleisti jokioje publikuotoje
tyrimo ataskaitoje.

1.2. Tyrimo struktūra
Šioje dalyje pristatomas elektroninis testavimas bei skirtingų klausimynų tipai. Testavimo ir mokinių klausimynų pildymo sesijas vykdo vienas ar daugiau Testo administratorių, kuriuos paskiria Nacionalinis egzaminų centras.
1.2.1. Testas
Mokyklos  mokiniai – penkiolikmečiai –  atliks 2 valandų trukmės kompiuterinį testą, sudarytą iš skaitymo, gamtamokslinio, matematinio, globaliųjų kompetencijų ir finansinio raštingumo klausimų..
1.2.2. Mokinių klausimynai
Mokiniai, atrinkti dalyvauti tyrime, po testavimo dar pildys keturis skirtingos trukmės
elektroninius klausimynus:
· Standartinis mokinio klausimynas (35 min.) tiria mokinių mokymo(si) nuostatas ir
požiūrį į save bei savo gyvenimo patirtį.
· Finansinio raštingumo klausimynas (6 min.) apima klausimus apie mokinių patirtį
pinigų klausimais mokykloje ir už jos ribų.
· Informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) žinojimo klausimynas (8 min.)
renka duomenis apie mokinių patirtį IKT srityje.
· Išsilavinimo klausimynas (6 min.) apima papildomus klausimus apie asmenines
išsilavinimo trajektorijas, kurių nėra Standartiniame mokinio klausimyne. Jis skirtas
papildomų dabartinių ir ankstesnių mokinio mokymosi galimybių apimčiai, turiniui ir
sąlygoms išsiaiškinti.

 

Rekomenduojama mokiniui turėti rašiklį ir skaičiuotuvą ( ne telefone !)

 

Testo administratorė 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Laumienė