Informacija mokyklos bendruomenei apie nacionalinį 2, 4, 6, 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimą (NMPP)

Vadovaudamasi Biržų rajono savivaldybės adminis­tra­ci­jos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. A-270 „Dėl 2018 m. Nacionalinio mo­ki­nių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo  Biržų rajono savivaldybės ben­dro­jo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos nuos­tatais, patvirtintais Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. T-54, Biržų ,,Aušros“ pagrindinė mokykla  dalyvaus nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime – organizuos testų vykdymą ir vertinimą 2 klasių mokiniams – balandžio 23, 25 d. d., gegužės 2, 4 d. d.; 4 klasių – balandžio 23, 25 d. d., gegužės 2, 4 d. d.;  6 klasių mokiniams –  balandžio 17, 19, 25, 27  d. d.; 8 klasių – balandžio 16, 18, 20, 23, 24, 26 d. d.

Be dalykų (rašymo, skaitymo, matematikos, socialinių mokslų ir gamtos mokslų 8 kl.) testų mokiniai pildys ir klausimynus, kurie skirti tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę mokykloje. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis bus apskaičiuoti tokie rodikliai, kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis. Mokinių klausimynai bus sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Nacionalinių tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje „Nacionaliniai tyrimai“ adresu http://www.nec.lt/177/ ir skyrelyje „NMPP (Diagnostiniai  vertinimo įrankiai ir standartizuoti testai)“ adresu http://www.nec.lt/342/

Mokyklos administracija