Mokykla pateikė paraišką dalyvauti Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamame projekte ,,Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001), skelbia atranką dalyvauti mini mokymuose.

Mini mokymai (kvalifikacijos tobulinimo forma) – trijų dienų mokymai, susiję su mokytojo veiklos planavimu ir ugdymo proceso organizavimu, tikslingu mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojo bendradarbiavimu, aktyviu mokinių darbu pamokose. Tai orientuoti į praktiką profesinės raidos renginiai, skirti konkrečiai mokyklos, kurios mokytojai nori tobulėti, bendruomenei – mokyklos komandai.

Mini mokymų temos

 • Dalykų ryšiai ir integracija.
 • Mokytojo veiklos planavimas.
 • Pamokos struktūros kokybė.
 • Mokymosi nuostatos, būdai ir išmokimo stebėjimas.
 • Mokymasis bendradarbiaujant.
 • Mokymosi veiklos diferencijavimas.
 • Vertinimas ugdant.
 • Pagalba mokantis.
 • Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas.
 • Gabių ir talentingų vaikų ugdymas.
 • Mokymosi motyvacijos stiprinimas.
 • Efektyvi klasės vadyba.
 • Tėvų įtraukimo į mokyklos veiklas stiprinimas.
 • Mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymas.
 • Mokyklos įsivertinimo proceso planavimas ir organizavimas.
 • Mokinių pažangos stebėjimas ugdymo procese.
 • Grįžtamojo ryšio poveikis mokinių vertinimui.
 • Pamokos planavimas, orientuojantis į mokinių kompetencijų ugdymą.
 • Vaikų su emocijų ir elgesio sutrikimais įtraukties stiprinimas.
 • Mokytojo padėjėjo veiklos modelis mokykloje.

Mokyklos Metodikos taryba organizavo mini mokymų temų aptarimą metodikos grupėse: mokytojai reitingavo temas, išrinko 10 aktualiausių mokyklos kontekste:

 1. Gabių ir talentingų vaikų mokymas (5 grupės nurodė)
 2. Mokymosi veiklos diferencijavimas
 3. Dalykų ryšiai ir integracija
 4. Pagalba mokantis
 5. Mokinių pažangos stebėjimas ugdymo procese
 6. Mokymosi motyvacija
 7. Efektyvi klasės vadyba
 8. Mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymas
 9. Grįžtamojo ryšio poveikis mokinių vertinimui
 10. Vertinimas ugdant.

 

Mokykla gavo Biržų r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus pritarimą dėl dalyvavimo mini mokymuose.

 

Mokyklos administracijos informacija