Projekto ,,Lyderių laikas 3“ dalyvių – Kalvarijos savivaldybės švietimo darbuotojų komandos – stažuotė mūsų mokykloje

„Lyderių laikas 3“ yra nacionalinis švietimo projektas. Vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. 2017 m. vasario 24 d. pasirašius Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Projekto vykdytojo, ir Europos socialinio fondo agentūros sutartį, prasidėjo „Lyderių laiko 3“ įgyvendinimas. Dalyvauti trečiajame etape 2017–2020 m. įtraukiamos   45 savivaldybės, jų švietimo ir su švietimu susijusios bendruomenės. Pagrindinė savivaldybės veikla projekte – pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas. Projektui įgyvendinti savivaldybės yra suskirstytos į tris regionus: pietų, vakarų ir šiaurės-rytų. Pokyčio projektų kūrimo trukmė – 22 mėn.

Kalvarijos savivaldybės komanda domėjosi mokyklos veikla tema ,,Bendradarbiavimas ir mokymosi inovacijų skatinimas“. Mokyklos direktorė pristatė mokyklos strategiją, veiklos prioritetus, atkreipė dėmesį į mokyklos veiklų planavimo procesų dermę, bendradarbiavimo teikiamas galimybes ir įtaką ugdymo kokybei. Pavaduotoja D. Laumienė kalbėjo apie mokyklos tinklaveiką: atvirumą ir veiklos komandomis prasmingumą, įsivertinimo duomenis, pristatė mokyklos bendruomenės projektą ,,Mes iš ,,Aušros“.  Pavaduotoja V. Slavinskienė komentavo užsienio kalbų mokymo situaciją: mokinių poreikiams tenkinti valandų panaudojimą, neformaliojo švietimo programas (NVŠ). Mokytojos V. Kruopienė ir L. Štrėmienė vedė atviras pamokas, mokytoja A. Petrusevičienė pristatė pradinių klasių mokytojų veiklas, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, netradicines pamokas kaip mokymosi inovacijų skatinimą. Sveikatą stiprinančios mokyklos darbo grupės narė mokytoja R. Mitrochinienė pristatė darbo grupės organizuojamus renginius, akcijas, konkursus, šventes, akcentuodama bendradarbiavimo su mokyklomis ir socialiniais partneriais teikiamas galimybes. Istorijos mokytoja V. Gailiūnienė pasakojo apie edukacines programas Biržų muziejuje ,,Sėla“, netradicines pamokas ir bendradarbiavimą su muziejaus darbuotojais.

    Kartu su viešniomis buvo aptartos pamokos: stiprieji šiuolaikinių pamokų aspektai – mokymosi paradigma, individualios pažangos stebėjimas, vertinimas ugdant, pasiekimų ir pažangos apibendrinimas, pasidalinta patirtimi.

 

Mokyklos Metodikos tarybos informacija