Mokykla pakviesta dalyvauti Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vidiniame projekte „GERAS MOKYMASIS GEROJE MOKYKLOJE“

Projekto tikslas  –  mokyklos tobulinimą, besiremiantį į(si)vertinimo duomenimis, paversti tęstine integruota ir suasmeninta veikla.

Tokia veikla, kuri stiprintų individualias mokytojų bendrąsias ir dalykines kompetencijas, vadovų bendrąsias ir vadybines kompetencijas, kad mokykla virstų besimokančia bendruomene, atvira tiek vidiniam, tiek išoriniam bendradarbiavimui.

 

Pagrindinės projekto realizavimo nuostatos:

  1. Tik pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimas gali sudaryti esmines sąlygas pilnaverčiam mokinio augimui.
  2. Tik mokytojas, kuris turi autoritetą mokinių, tėvų, kolegų tarpe ir visuomenės akyse, gali tokias sąlygas kurti.
  3. Tik besimokantis žmogus, kuris nepaliaujamai stengiasi išbandyti suvoktus ir išmoktus dalykus kitų gyvenimo gerovei plėtoti, ugdosi autoritetą.
  4. Tik asmeninis priėjimas, individualus darbas ir tarpusavio atidus įsiklausymas, vykdomas nuosekliai ir su atkakliu reguliarumu, užtikrina tolygų augimą.

 

Preliminariai numatomi projekto žingsniai:

  1. Diskusijos su mokyklų komandomis, kad išsiaiškintume projekto dalyvių ir organizatorių lūkesčius projektui ir įsivaizduojamą pasiekto rezultato viziją.
  2. Seminarai su mokyklų komandomis apie mokyklų į(si)vertinimo ataskaitų  perskaitymą ir  jų įveiklinimą konkretaus mokytojo darbe.
  3. Seminarai mokyklų komandoms, skirti ugdyti bendradarbiavimo ir individualaus mokymosi iš bendros veiklos gebėjimus.
  4. Supervizija realių mokyklos kaitos projektų, kurių tikslas teikti grįžtamąjį ryšį tiek mokyklų bendruomenėms bei jų mokytojams, tiek mokyklų vertintojams bei mokyklų konsultantams, kad visos šios grupės ir asmenys bendradarbiaudami tobulintų savo gebėjimus mokinio pažangai užtikrinti.
  5. Mokymosi ir patirties sklaida VISO projekto metu (nuo pradžios iki pabaigos) tiek projekto mokyklose, tiek tarpmokykliniuose renginiuose, tiek ir virtualioje aplinkoje.

 

Projekto trukmė 2018 – 2021 m. (2018-2019 m. m.; 2019-2020 m. m.; 2020-2021 m. m.), per mokslo metus ne daugiau kaip 2-3 realūs susitikimai ir reguliarus bendravimas bei bendradarbiavimas virtualioje aplinkoje.

 

Mokyklos direktorė S. Venckūnienė