Projekto Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas‘ Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001“ mini mokymai mokykloje ,,Dalykų ryšiai ir integracija“

Lapkričio 21 ir 22 d. d. tęsėsi mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos mini mokymai. Pirmąją dieną mokytojai išklausė teorinę medžiagą apie integruoto ugdymo modelius ir jų taikymo mokykloje praktines galimybes, atliko praktinius darbus grupėse. Gilinosi į ugdymą karjerai kaip dalykus integruojančią galimybę: išnagrinėjo teorijos aspektus ir atliko praktines užduotis metodų naudojimui.

Lapkričio 22 d. nagrinėjo globalaus/visuotinio švietimo kaip dalykus integruojančios temos teorines prielaidas ir atliko praktines užduotis metodų panaudojimui ugdymo procese.

Abi dienas mokytojai turėjo galimybę individualiai konsultuotis su programos lektoriais.

 

Atsakinga už mini mokymų organizavimą mokykloje 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Laumienė