Anglų kalbos metodikos diena „Aušroje“

Jau kelintas pavasaris iš eilės „Aušros“pagrindinės mokyklos užsienio kalbų metodikos grupė organizuoja savo dalykų metodines dienas. Balandžio 30 dieną padiskutuoti metodinėje dienoje „Mokymo(si) strategijų įvairovė anglų kalbos pamokose“ buvo pakviesti rajono mokyklų anglų kalbos mokytojai.
Renginio dalyviams buvo pristatytos visų kalbinių įgūdžių lavinimo galimybės anglų kalbos pamokose, supažindinat juos su „Oxford university press“ leidyklos siūlomomis naujovėmis ir startegijomis, reikalingomis mokantis anglų kalbos, priminti kiti įdomesni aktyvieji mokymo(si) metodai, skatinantys mokinių motyvaciją ir ugdantys dalykines bei bendrąsias kompetencijas.
Lektorė Miglė Ogorodnikovienė, „Oxford University Press“ leidyklos atstovė, kalbėjo apie tai, jog ugdydami 21-ojo amžiaus įgūdžius mokytojai pastebi, kad mokiniai dažnai nepatiria sėkmės, nes nemoka taikyti naujų mokymosi strategijų, kurios bus reikalingos vėlyvesniame gyvenime. Todėl vienas svarbiausių užsienio kalbos mokytojo uždavinių yra skatinti mokinius sėkmingai taikyti įvairias mokymosi strategijas. Pranešėja mokytojus supažindino su technologijų įgūdžių lavinimo metodais, pavyzdžiais parodė galimybes juos taikyti anglų kalbos pamokose, sėkmingai ugdant mokinių kalbines kompetencijas.
„Aušros“ pagrindinės mokyklos vyresnioji anglų k. mokytoja Vaida Jasilionienė kalbėjo apie interaktyvias priemones, kurias naudoja savo dalyko pamokose. Pranešėja pristatė tris programėles: ,, Mentimeter“, „Quizzez“ ir „Quizlet“, kurios padeda sukurti užduotis ir naudoti greitam žodyno ar gramatikos žinių patikrinimui, įvertinimui ar įsivertinimui bei kitokioms veikloms pamokoje. Remdamasi vaizdine medžiaga, mokytoja labai išsamiai paaiškino kiekvienos programėlės galimybes, nurodydama jų didžiausius privalumus bei trūkumus.
Dar dvi „Aušros“ mokyklos mokytojos pristatė kitokias veiklas, kuriose savanoriškai dalyvauja gabesni, kūrybiškesni ar labiau besidomintys anglų kalbą mokiniai ir turi galimybę ugdytis šioje srityje, gilinti žinias ir kalbos vartojimo kompetencijas. Vyresnioji anglų kalbos mokytoja Ligita Štrėmienė pristatė savo ir mokinių patirtį apie dalyvavimą internetiniame projekte „Let‘s create a story“(„Sukurkime istoriją“), kurį vykdo Tauragės „Žalgirio“ gimnazijos anglų kalbos mokytojos. Pranešėja apibūdino projekto tikslą ir uždavinius, pristatė mokinių atliktą darbą, pateikė jų nuomones apie veiklas. Vyresnioji anglų kalbos mokytoja Inga Šafranauskienė pateikė savo įžvalgas apie jos mokinių dalyvavimą 7-8 kl. Oratorių anglų kalba konkurse, kurį organizuoja Tauragės „Šaltinio“ progimnazija. Mokytojos vertinimu – tai nepaprastai reikšminga patirtis ir mokytojui, o ypač mokiniui, leidžianti ugdyti jo kūrybiškumą, viešojo kalbėjimo įgūdžius, išmokti nugalėti sceninį jaudulį.
Metodinė diena „Aušroje“ rajono mokyklų užsienio kalbų mokytojams buvo puiki proga išgirsti naujienas, patobulinti savo dalykines kompetencijas, pasidalinti gerąja patirtimi, pasisemti idėjų, padiskutuoti rūpimais klausimais, siekiant geresnių anglų kalbos ugdymo rezultatų.

Užsienio kalbų Metodikos grupės informacija