Metodinė diena „Formuojamasis vertinimas – individualiai pažangai skatinti“

Mokyklos Metodikos taryba gegužės 16 d. organizavo metodinę dieną. Temos pasirinkimą patvirtino tai, jog vienas esminių veiksnių, lemiančių mokinių mokymosi pasiekimus ir skatinančių mokinių motyvaciją, yra mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo kultūra. Svarbi mokytojo kompetencija – mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencija. Tai mokėjimas ir sugebėjimas parenkant ugdymo tikslus atitinkančias vertinimo strategijas, atsižvelgiant į mokinių poreikius teikti efektyvų vertinimą ir grįžtamąjį ryšį, akcentuojantį mokinio asmeninę pažangą. Kiekvienas mokytojas individualiai analizavo leidinį ,,Formuojamasis vertinimas – individualiai pažangai skatinti“, leidinio medžiaga aptarta metodikos grupėse.
Mokytojai dirbo 5 darbo grupėse (pagal 5 formuojamojo vertinimo įgyvendinimo strategijas). Mokykloje vykstančio NMVA projekto ,,Geras mokymasis geroje mokykloje“ komanda stebėjo darbą grupėse, pateikė grupių veiklos apibendrinimą/refleksiją.
Metodinės dienos tikslai :
1. atrasti prasmingų idėjų ir sprendimų, susitarimų, kaip tobulinti mokinių pasiekimų vertinimą ir ugdyti susitarimų bei (įsi)vertinimo kultūrą mokykloje;
2. stiprinti individualios mokinio pažangos vertinimą, taikyti
formuojamojo vertinimo įgyvendinimo strategijas pamokoje siekiant mokinių
savivaldžio ir suasmeninto (personalizuoto) ugdymosi.
Uždavinys: naudodamiesi metodine medžiaga (iš leidinio ,,Formuojamasis vertinimas – individualiai pažangai skatinti“), remdamiesi savo patirtimi, intensyviai ir pozityviai komunikuodami grupėse aptarsime 5 formuojamojo vertinimo įgyvendinimo strategijas pamokoje ir apibendrinę grupių darbą pateiksime po 2-3 požymius/ argumentus pagal pateiktą SSGG analizės pavyzdį.
Darbo metodas – ,,Pasaulio kavinė“. Rimtą darbą 5 ,,kavinėse“ – 5 formuojamojo vertinimo įgyvendinimo strategijų analizę – keitė Metodikos tarybos pirmininkės E. Kulbienės paruošta medžiaga – įdomūs faktai apie kavą, grupėms teko degustuoti šokoladą pagal pačių sukurtus vertinimo kriterijus.
Apibendrinta metodinės dienos medžiaga bus perduota metodikos grupių analizei, numatyti veiklos prioritetai, susitarta dėl priemonių.

 

Metodikos tarybos informacija