Mini mokymai mokytojų komandai – ,,Mokymosi motyvacijos stiprinimas“

Birželio 17, 18, 19 d. d. 11 mokytojų komanda dalyvavo mini mokymuose ,,Mokymosi motyvacijos stiprinimas“. Mokymų programos tikslas – plėtoti mokyklos komandų mokytojų profesinę mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetenciją. Šia mokymosi motyvacijos stiprinimo programa siekiama supažindinti mokytojus su mokymosi motyvacijos ugdymo procese svarba, šiuolaikiniais mokinių mokymosi motyvacijos teoriniais pagrindais bei praktinėmis mokinių motyvavimo galimybėmis. Svarbu, kad mokytojai suprastų mokinių mokymosi motyvacijos veiksnius, išmoktų juos atpažinti, įvertinti bei, reikalui esant, juos koreguoti atsižvelgiant į individualius mokinių ugdymo(si) ir psichologinius poreikius. Mokymų metu daug dėmesio skirta praktikai ir individualių atvejų aptarimui bei analizavimui: komandoje taikyti paskaitos, diskusijos, praktinių užduočių porose ir grupėse atlikimo metodai. Mokytojams buvo teikiamos ir individualios konsultacijos. Mokymų pabaigoje mokytojai sudarė mokinio/mokomojo dalyko motyvacijos skatinimo priemonių planą mokymų metu įgytų žinių pritaikymui ir refleksijai. Mokymų programos medžiagą komandos nariai pristatys metodikos grupėse.

 

Metodikos tarybos informacija