Mokinių elgesio taisyklės

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinių elgesio nuostatos   

MOKINIO TEISĖS:

  1. Įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.
  2. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso klausimus.
  3. Puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.
  4. Gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas elgesys.
  5. Jeigu yra galimybė, rinktis norimą profilį, pasirenkamuosius dalykus, popamokinės veiklos sritį.
  6. Naudotis mokymo priemonėmis bei baze.
  7. Ugdytis fiziniu bei moraliniu požiūriu sveikoje ir saugioje aplinkoje.
  8. Dalyvauti mokyklos savivaldoje: būti išrinktam į Mokinių tarybą, teikti pasiūlymus dėl mokyklos veiklos gerinimo.
  9. Esant reikalui ir galimybei gauti nemokamą maitinimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  10. Mokykloje kurti tokią atmosferą, kurioje visi galėtų darniai gyventi, dirbti, mokytis.
  11. Nesutikti su mokytojo nuomone ir ginti savąją, tačiau gerbti mokytojo asmens laisvės žmoniškąją vertę ir požiūrį į gyvenimą, paremtą bendražmogiškų vertybių samprata.
  12. Reikalauti, kad būtų ginamas ir būtų imtasi prevencinių priemonių prieš galimą smurtą, prievartą, įžeidimą, garbės, orumo, reputacijos pažeidimą.
  13. Kiekvienas mokinys turi teisę į padėką ar paskatinimą.
  14. Padėka reiškiama:
   14.1. už labai gerą mokymąsi (9,10 balų metiniai įvertinimai) ir pavyzdingą elgesį;
   14.2. už gerą mokymąsi (7,8,9,10 balų metiniai įvertinimai);
   14.3. už aktyvų dalyvavimą klasės, mokyklos bendruomenės ir visuomenės gyvenime.
  15. Padėkos teikimo procedūra:
   15.1. klasės auklėtojas ar mokytojai pateikia siūlymus dėl padėkų teikimo Mokyklos Tarybai iki einamųjų mokslo metų pabaigos;
   15.2. padėka įteikiama Direktoriaus įsakymu.

MOKINIŲ PAREIGOS:

   • Įgyti pagrindinį išsilavinimą stropiu mokymusi bei aktyviomis pastangomis.
   • Įvykdyti visus ugdymo plane ir kėlimo nuostatuose nurodytus reikalavimus, parengti ir pristatyti projektinį darbą.
   • Pagarbiai bendrauti su mokytojais, mokiniais ir kitais bendruomenės nariais.
   • Laikytis etiketo reikalavimų mokykloje, gatvėje ir kitose viešose vietose.
   • Nevėluoti ir nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties.
   • Dalyvauti ugdymo bei saviugdos procese.
   • Vykdyti mokyklos vadovų bei savivaldos institucijų nutarimus.
   • Laikytis bendražmogiškos gyvensenos normų, įstatymų, mokyklos nuostatų, bei mokinio elgesio nuostatų.
   • Rodyti savitvardos bei intelektualinio uolumo pastangas.
   • Ugdyti savo atlaidumą, artimo meilę, teisingumą ir užuojautą silpnesniam ar kenčiančiam.
   • Dalyvauti bendruose mokyklos renginiuose.
   • Palaikyti švarą ir tvarką savo klasėje ir visoje mokykloje.
   • Pamokose nesinaudoti trukdančiais mokymosi procesui daiktais: mobiliaisiais telefonais, ausinukais, kortomis, žurnalais ir laikraščiais, nevartoti jokių maisto produktų.
   • Valgyti tik valgykloje. Klasėje valgyti tik ypatingomis progomis su auklėtojo leidimu.
   • Tausoti ir saugoti mokyklos turtą: inventorių, patalpas, baldus, vadovėlius ir knygas. Sugadinus ar sunaikinus turtą, atlyginti padarytą žalą, pagal mokyklos nustatytą tvarką.
   • Mokykloje laikytis šių išvaizdos reikalavimų:
  • 16.1. dėvėti tvarkingus drabužius;
   16.2. šukuotis pagal savo mėgstamą stilių, laikantis higienos reikalavimų. Plaukų spalva natūrali, nerėksminga;
   16.3. kosmetiką naudoti saikingai;
   16.4. kuklius papuošalus derinti prie drabužių.
  • 17. Nepalikti mokykloje savo drabužių, asmeninių daiktų.
   18. Nevartoti ir neplatinti narkotikų, alkoholio, nerūkyti. Gerbti savo mokyklą, simbolius, gerbti gerą šios institucijos įvaizdį, viešai jos nežeminti. Informaciją apie mokyklą teikia turintis įgaliojimus mokyklos Mokinių tarybos narys.
   19. Gerbti savo Valstybės istoriją, simbolius, vadovus ir visokeriopai formuoti gerą Lietuvos įvaizdį.

MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ :

  • 1. Mokinys pamokų ir pertraukų metu laiką leidžia Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos te­ritorijoje, o popamokinių renginių metu – jų organizavimo vietoje, išskyrus atvejus, kai gautas mokyklos Vadovybės leidimas išvykti iš mokyklos į renginį kitoje vietoje.
  • 2. Mokiniai naudojasi visomis mokinio teisėmis, tačiau privalo vykdyti ir savo pareigas.
  • 3. Mokiniams, pažeidusiems mokyklos mokinio elgesio nuostatus, taikomos šios poveikio priemonės:
   3.1. mokytojo, auklėtojo, socialinio pedagogo įspėjimas žodžiu;
   3.2. auklėtojo, socialinio pedagogo pokalbis su nusižengusiu taisyklėms mokiniu;
   3.3. nusižengusio mokinio pasiaiškinimas raštu;
   3.4. elgesio svarstymo direkciniame pasitarime išvada;
   3.5. direktoriaus įspėjimas;
   3.6. mokiniui gavus 3 Direktoriaus įspėjimus, Mokyklos Taryba svarsto mokinio šalinimo iš mokyklos galimybę ir teikia išvadą Direktoriui.
  • 4. Mokiniams, atsisakiusiems laikytis mokyklos programų, nuostatų, darbo tvarkos bei mokinių elgesio nuostatų, turint 3 direktoriaus įspėjimus, pasiūloma mokytis kitoje mokykloje.
  • 5. Mokinys, kuris mokosi pagal privalomojo švietimo programas, jei jo elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, suderinus su vaikų teisių apsaugos tarnyba, gali būti pašalintas iš mokyklos. Direktorius kartu su steigėju arba bendru steigėjų susitarimu, mokinio tėvams (globėjams) dalyvaujant, mokinį perkelia į kitą mokyklą.

MOKINIŲ ELGESIO VERTINIMAS:

  • 1. Mokinių elgesį vertina auklėtojas, mokytojai, socialinis pedagogas, mokyklos administracija.
  • 2. Elgesys vertinamas:
  • 2.1. esant ypatingiems mokinio nuopelnams moksle ar mokyklos bendruomenei, svarstant padėkos reiškimo galimybes;
   2.2.esant grubiems mokinių elgesio nuostatų pažeidimams, svarstyti mokinio šalinimo iš mokyklos klausimais;
   2.3. mokiniui nesutinkant su elgesio vertinimu;
   2.4. svarstyti neeilinių atvejų dėl mokinio dalyvavimo projektuose užsienyje arba eks­kur­sijose.
  • 3. Elgesio svarstyme privalo dalyvauti mokinys, jo tėvai, auklėtojas, gali dalyvauti nusižengimų liudininkai ir kiti suinteresuoti asmenys.