Tvarkos

 

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos darbuotojų etikos kodeksas

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos pailgintos dienos grupės organizavimo tvarkos aprašas

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas

Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas – atsisiųsti užpildymui .docx

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Biržų „Aušros“ pagrindinės lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos dokumentų valdymo tvarkos aprašas

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarka

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokyklinio autobuso „Mersedes Benz Sprinter 513 cdi“ naudojimo tvarkos aprašas

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos asmens duomenų tvarkymo mokykloje taisyklės

Reikalavimai informacijos pateikimui į mokyklos internetinę svetainę

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos darbuotojų ir mokinių asmeninių daiktų naudojimo mokyklos patalpose tvarkos aprašas   atsisiuntimui .docx

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas

Biržų„ Aušros“ pagrindinės mokyklos tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas