Tvarkos

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos asmens duomenų tvarkymo mokykloje taisyklės

Reikalavimai informacijos pateikimui į mokyklos internetinę svetainę

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos darbuotojų ir mokinių asmeninių daiktų naudojimo mokyklos patalpose tvarkos aprašas   .docx

Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos mokyklinio autobuso „Mersedes Benz Sprinter 513 cdi“ naudojimo tvarkos aprašas

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas

Biržų„ Aušros“ pagrindinės mokyklos tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas

Biržų „ Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarka

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas