2017 m. III ketvirtis

Finansinių ataskaitų 2017 m. rugsėjo 30 d. aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos