Mokyklos bendruomenė vykdo patyčių ir smurto prevencijos programą OLWEUS

Mokyklos bendruomenė, vadovaudamasi Bendraisiais ugdymo planais 2017-2018 m. m., susitarė dėl nuoseklios ir ilgalaikės socialines emocines kompetencijas ugdančios prevencinės programos pasirinkimo: siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas mokykloje vykdoma Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa (jos vykdymą reglamentuoja mokyklos Ugdymo plano 20.26 punktas).  Programos tikslas – mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Programos diegimas mokykloje vyks 18 mėnesių. Paskirtas Olweus programos koordinatorius, sudarytas komitetas, 7 darbo grupės, kiekvienos grupės darbą organizuoja  2 vadovai. Grupiniai užsiėmimai (mokymasis ir atvejų analizė) organizuojami 2 kartus per mėnesį. Klasių vadovai nuo sausio mėnesio kartą per savaitę ves tikslines klasės valandėles, skirtas patyčių temoms analizuoti. Tikėtina, kad įdiegus programą mokykloje mokytojai, mokiniai ir personalo darbuotojai gebės geriau pastebėti, atpažinti ir reaguoti į patyčias, padidės mokytojų kompetencija sprendžiant patyčių atvejus, pasikeis mokyklos bendruomenės narių nuostata į patyčių reiškinį, patobulės mokytojų bei mokinių įgūdžiai spręsti konfliktus bei problemines situacijas, mokytojai ir klasių auklėtojai įgys naujų kompetencijų. Šie pokyčiai turės įtakos bendram mokyklos mikroklimatui, mokyklos bendruomenės narių santykiams.

Apie Olweus patyčių prevencijos programą

Programos koordinatorė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

J. Drevinskienė