Teisinė informacija

 

TEISĖS AKTAI

reglamentuojantys mokyklos veiklą bei ugdymo proceso organizavimą

 

ĮSTATYMAI

 

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/TAIS_458774

 

Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 m.

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1fb6cc089d911e397b5c02d3197f382

 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d8b78b0e79411e68503b67e3b82e8bd

 

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.310753DF1036/aUJPWxePJF

 

Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D9FEEA7BE2D6

 

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1da317500f9911e79800e8266c1e5d1b

 

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E919C2F0AC33/UnTrIMubGP

 

BENDRIEJI  UGDYMO PLANAI

 

https://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/ugdymo_planai_1

 

SPECIALUSIS UGDYMAS

 

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE3AFE320A27

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b8a552a02fc311e78397ae072f58c508

 

KITI DOKUMENTAI

 

Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01c6b230a29311e69ad4c8713b612d0f

Priėmimo į Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkų aprašai

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7099bbd0a57811e5be7fbe3f919a1ebe