Dėl 2019-2020 m .m. Ugdymo proceso trukmės, intensyvinimo ir darbo birželio mėnesį

 

 

 1.UGDYMO PROCESO TRUKMĖ

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos raštu 2020-05-11 Nr. SR-2206 ,,Dėl ugdymo proceso organizavimo 2019-2020 mokslo metais“ nustatoma, kad ugdymo procesas:

                         1-4 klasių mokiniams truks 167 d., – iki birželio 4 d.,
                                5-10 klasių mokiniams – 177 d. – iki birželio 18 d.

 2. UGDYMO PROCESO INTENSYVINIMAS

Mokyklos bendruomenė išnaudojo ugdymo proceso intensyvinimo galimybes – buvo organizuojamos mokinių išvykos, ekskursijos bei kiti mokyklos patyriminio ugdymo renginiai, todėl ugdymo procesą, trunkantį ilgiau, nei numatyta pagal tvarkaraštį, organizuojamą kitose aplinkose – išvykose, ekskursijose, ne pamokų metu organizuojamus renginius, kurių turinys siejasi su Bendrųjų ugdymo programų turiniu,- susitarta perskaičiuoti į atitinkamo dalyko valandas/pamokas (pagal realią trukmę).

 3. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS BIRŽELIO MĖNESĮ

1. Birželio 1-5 d. 5-10 klasių mokiniams vyksta pamokos pagal tvarkaraštį.
2. Birželio 8-11 d. – konsultacijų savaitė pamokų laiku – organizuojamas diferencijuotas, individualizuotas mokymas(sis):
*aukštesniųjų gebėjimų mokiniams skiriamos ilgalaikės užduotys savivaldumui ir saviraiškai;
* pagalba specialiųjų poreikių mokiniams, mokiniams, nepasiekusiems minimalaus lygmens (atsiskaitymai už nuotolinio mokymo(si) spragas);
3. Birželio 12, 15, 16, 17, 18 d. d. – šių dienų ugdymo laikas įskaitomas konkrečių klasių mokiniams pagal mokyklos ugdymo proceso intensyvinimo susitarimus. (Informaciją mokiniams pateikia klasių vadovai).

Mokyklos direktorė Saulė Venckūnienė

DĖL 2019-2020 M. M. UŽBAIGIMO- atsisiūsti