Metodinė diena „Vertingos STEAM pamokos modelis“

 

 

Šiandieninėje mokykloje pedagogams keliamas tikslas visapusiškai ugdyti žmogų, o ne vien perteikti tam tikrų dalykų žinias. STEAM ugdymas – kūrybiškas visų mokomųjų dalykų integravimas – padeda mokiniams sieti įgytas skirtingų dalykų žinias ir jas taikyti praktinėje veikloje.

Gruodžio 29 d. mūsų mokykloje vyko STEAM grupės organizuota metodinė diena „Vertingos STEAM pamokos modelis“. Šio renginio tikslas – pasidalinti patirtimi organizuojant STEAM pamokas, pagilinti profesinę kompetenciją. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Slavinskienė, pradėdama metodinį renginį, linkėjo, kad kiekvienas pedagogas, išgirdęs savo kolegų pristatymus, rastų sau naudingų dalykų, kuriuos galėtų įgyvendinti ugdymo procese.

Metodinėje dienoje savo patirtimi dalinosi mokyklos gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir informacinių technologijų mokytojai, o kiti pedagogai šiame renginyje dalyvavo norėdami pasisemti patirties.

Iš viso buvo pristatytos 7 STEAM pamokos: gamtos mokslų – „Gėrimai“ (mokytoja R. Butkevičienė), „Spalvotas pasaulis“ (mokytoja S. Galvelytė), technologijų – „Vilnos plastika. Kalėdinis žaisliukas“ (mokytoja R. Jablonskienė), „Citrininė baterija“ (mokytojas D. Burčikas), matematikos „STEAM ugdymas matematikos pamokoje“ (mokytoja G. Armonavičienė), „Matematika iš gamtos“ (mokytojas A. Petronis), IT „3D efektas nuotraukose. Gimp programa“ (mokytoja E. Kulbienė).

Pirmoje metodinės dienos dalyje mokytojai stebėjo informacinių technologijų pamokos vaizdo įrašą, pildė atnaujintą pamokos stebėjimo protokolą. Antroje dalyje dalijosi patirtimi, skaitė pranešimus. Pedagogai akcentavo, kad STEAM modelio taikymas skatina mokinių aktyvų dalyvavimą ugdymo procese, ugdo jų savarankiškumą, kūrybiškumą, loginį ir kritinį mąstymą. Draugiškos diskusijos metu buvo įvardintos STEAM pamokos modelio dalys, visi pedagogai sutarė, kad:

· STEAM pamoka gimsta ugdymo procese iš atsiradusios problemos, kurią reikia išspręsti.

· STEAM pamoka vertinga yra tuomet, kai ji yra vertinga mokiniui , kai kreipiamas dėmesys į realaus pasaulio problemas ir ieškoma jų sprendimo galimybių, integruojami dalykai, mokiniai įtraukiami į kritinio mąstymo veiklas ir produktyvų komandinį darbą. Tokiu būdu įgyjamos ne tik žinios, įgūdžiai, bet ir mokomasi tolerancijos ir pagarbos kito nuomonei.

· Mokinys mokosi kritinio mąstymo per patirtis.

· Dalykų integracija yra būtina.

Aptardama metodinę dieną pavaduotoja V. Slavinskienė pasidžiaugė, kad mokytojai ne tik pasidalino savo patirtimi, sutarė dėl STEAM pamokos modelio dalių, bet ir atrado bendrų temų, idėjų, kurias galės įgyvendinti vykdydami bendrus projektus, integruotas pamokas, taikydami STEAM ugdymo modelį.

Mokyklos STEAM grupės vardu E. Kulbienė