Atnaujinto ugdymo turinio diegimo praktikumas ,,Aušros“ pagrindinėje mokykloje

 

Kovo 28 d. Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje lankėsi Panevėžio r. Velžio gimnazijos komanda (gimnazijos direktorius, pavaduotoja ugdymui ir įvairių dalykų mokytojų atstovai). Susitikimo – praktikumo tikslas – pamokų pagal atnaujintą ugdymo turinį planavimas, organizavimas, vertinimas.
Mokyklos direktorė S. Venckūnienė pristatė NŠA organizuoto tyrimo dėl atnaujinto ugdymo turinio diegimo tikslus ir uždavinius, pasiruošimo veiklas, jų praktinio pritaikymo galimybes ugdymo procese.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Laumienė aptarė pamokos vertinimo protokolą: pamokos kortelę, ugdomų gebėjimų pagal atnaujintas programas pasiekimų sritis, pasiekimų lygius ir jų vertinimą, kompetencijų žemėlapių pritaikymą planuojant pamokų veiklas, pristatė visų kompetencijų žemėlapius, jų sandų raišką pamokose, ryšį su pamokos uždaviniu.

Mokyklos mokytojai: S. Galvelytė, G. Armonavičienė, R. Mitrochiniemė, E. Kulbienė, V. Jasilionienė, R. Jablonskienė, E. Blaškevičiūtė vedė atviras pamokas. Pamokų planai buvo parengti vadovaujantis NŠA tyrimo metu kurtais pavyzdiniais planais. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui V. Slavinskienė, V. Švykienė, D. Laumienė konsultavo mokytojus dėl ugdymo procesų organizavimo pamokose.

Aptarėme praktikumo tikslingumą, kolegialų susitikimo kontekstą, dalijimosi patirtimi svarbą. Vertiname, kad mokyklos partnerės -Velžio gimnazijos- komanda pastebėjo mūsų mokytojų profesionalumą, šiltus santykius su mokiniais, geru žodžiu minėjo darnų mokyklos kolektyvą, šiuolaikišką ugdymo aplinką.

„Aušros“ pagrindinės mokyklos UTA komanda