Mokyklos UTA komanda dalijasi patirtimi

 

Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos kvietimu ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos UTA komanda dalijosi su kolegomis atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo patirtimi. Pasirinkta aktuali tema: ,,Kompetencijos bendrosiose programose ir pamokoje“ – kompetencijomis grįsto ugdymo turinio ypatybės.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Laumienė pristatė ugdymo turinio atnaujinimo pagrindinius principus: kompetencijomis grįstas ugdymo turinys, atitiktis vaiko raidos tarpsniams, tarpdalykinė integracija, atskirų integruojamųjų programų integracija, mokytojo pasirenkamo ugdymo turinio dalis (30 proc.). Aptarti NŠA Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėjo pavaduotojos L. Statauskienės parengti ,,Pamokos sėkmės kriterijai“.
Komanda pasidalijo būdu, kaip kiekvienas dalyko mokytojas gali programą sau susidėlioti grafine tvarkykle, kuri pravers planuojant dalyko metų turinį. Informacinių technologijų mokytoja E. Kulbienė pristatė kolegoms naują svetainę, kurioje aiškiai pateikta visa medžiaga – mokytojas gali viską rasti planuodamas dalyko turinį. Mokytojai susidomėjo praktine užduotimi – savo dalyko programoje rasti kompetencijas, palyginti, kurios kompetencijos nurodomos kaip svarbiausios dalyko programoje. Teko panagrinėti ir kompetencijų žemėlapius (UTA komanda pateikė tyrimo metu sukurtus žemėlapius).
Svarbiausia veikla – pamokų planų analizė. Pristatyti atvirų pamokų planai (pradinių klasių – mokytoja D. Petrulienė, užsienio kalbos – V. Jasilionienė, matematikos ir etikos – D. Laumienė) pagal atnaujintas ugdymo programas: pamokos kortelė, uždavinio formuluotės, kompetencijos uždavinyje, pasiekimų sritys, pasiekimų grupės, pasiekimų lygiai ir jų vertinimo požymiai. Antra praktinė užduotis – kolegos kūrė porose pamokos planą pasinaudodami tyrimo metu NŠA pateiktais pamokos planavimo žingsniais, uždavinį siejo su kompetencijų raiška, sėkmės kriterijais. V. Jasilionienė kartu su kolegomis nagrinėjo pamokos vertinimo protokolą – aptarė, kas svarbiausia kiekvienoje pamokos dalyje, kokia vertinga pagalba mokytojui pagalbiniuose įrašuose.
D. Laumienė, D. Petrulienė, V. Jasilionienė, E. Kulbienė aptarė siūlomus ilgalaikių planų variantus, kolegialaus grįžtamojo ryšio svarbą diegiant atnaujintą ugdymo turinį mokykloje.
Kelios patirties pristatymo valandos suvienijo mus – kaštoniečiai kolegos kūrė jaukią ir darbingą atmosferą, bendradarbiavimo nuotaiką, juk mes turime pasitikėti vieni kitais, geranoriškai dalindamiesi patirtimi.

UTA komandos informacija