Apie kompetencijomis grįstą ugdymą VIP mokyklų tinklo forume

 

Vasario 19 dieną mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui V. Švykienė ir D. Laumienė dalyvavo Vaiko individualios pažangos (VIP) asocijuotų mokyklų tinklo forume Šiaulių Salduvės progimnazijoje. Forumo tema: ,,Kompetencijų ugdymo kryptys: mokinio pažanga ir mokytojo tobulėjimas“. Plenariniame posėdyje pristatyti pranešimai:

1. VIP tinklaveikos galimybės kompetencijų plėtotei ( progimnazijos direktorė, dr. N. Kauni ckienė);

2. ,,Kaip formuosime mokinių pasiekimus ir pažangą kompetencijomis grįstame ugdyme“ ( VU ŠA profesorė, , dr. A. Kazlauskienė);

3. ,,Kompetencijų vertinimas ugdymo procese taikant naują mokinių pasiekmų aprašą“ (A. Girdzijauskas, Klaipėdos Vydūno gimnazijos vadovas, socialinių mokslų daktaras);

4. ,, Auginti save kaip profesionalą: kodėl svarbu reflektuoti profesinę patirtį ir kaip refleksiją paversti įpročiu“ (VU ŠA profesorius, dr.R. Bubnys).

Antra forumo dalis buvo skirta VIP tinklo mokyklų organizuotų stažuočių pristatymui.

Forumo tema aktuali atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo kontekste. Pristatoma patirtis motyvuoja imtis naujų idėjų, bendrauti ir bendradarbiauti su VIP tinklo mokyklomis.

„Aušros“ pagrindinės mokyklos informacija