Asmens duomenų apsauga

 

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Biržų ,,Aušros“ pagrindinėje mokykloje vykdant duomenų apsaugos privatumo politiką, naudojamos šios dokumentų formos:

 1. Rekomenduojama duomenų subjekto teisių įgyvendinimo forma
 2. Informacija apie duomenų tvarkymą (mokiniams ir jų atstovams).
 3. Informacija apie duomenų tvarkymą (darbuotojams).
 4. Darbuotojų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo bendruomenės ir visuomenės informavimo apie įstaigos veiklą tikslu.
 5. Konfidencialumo pasižadėjimas saugoti asmens duomenis.
 6. Konfidencialumo įsipareigojimas
 7. Informacija apie duomenų tvarkymą (kandidatams į darbuotojus).
 8. Informacija apie duomenų tvarkymą (praktikantams).
 9. Informacija apie duomenų tvarkymą (viešųjų pirkimų dalyviams).
 10. Informacija apie duomenų tvarkymą (turto nuomininkams).
 11. Mokinio sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo bendruomenės ir visuomenės informavimo apie įstaigos veiklą tikslu.

 


 

Pavyzdinė sutikimo dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti forma (asmens duomenų tvarkymo sąlygos, sutikimas mokyklai tvarkyti asmens duomenis)

 


 


 

 

Žmogaus teisės asmens duomenų apsaugos srityje (atmintinė)

 

 


 

 

Trumpas BDAR vadovas mokykloms

 

 

 


Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020

 


Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

 


Atsakingi asmenys