Tvarkos

 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Dėl viešųjų pirkimų iniciatorių skyrimo

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Darbuotojų etikos kodeksas

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Pailgintos dienos grupės organizavimo tvarkos aprašas

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas

Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas – atsisiųsti užpildymui .docx

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Dokumentų valdymo tvarkos aprašas

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarka

Mokyklinio autobuso „Mersedes Benz Sprinter 513 cdi“ naudojimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas

Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo mokykloje taisyklės

Reikalavimai informacijos pateikimui į mokyklos internetinę svetainę

Darbuotojų ir mokinių asmeninių daiktų naudojimo mokyklos patalpose tvarkos aprašas   atsisiuntimui .docx

Darbo tvarkos taisyklės