Tvarkos

 

I. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TVARKOS APRAŠAI

 

 1. Pradinio ugdymo matematikos individualios mokinių pažangos matavimo sistemos aprašas.
 2. Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas (2022 m. gegužės 30 d. ).
 3. Biržų ,,Aušros” pagrindinės mokyklos mokinių skaitymo gebėjimų ugdymo tvarkos aprašas.
 4. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos pažintinės kultūrinės veiklos ir renginių organizavimo tvarkos aprašas      aprašo priedai atsisiuntimui.
 5. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos klasės vadovo veiklos tvarkos aprašas.
 6. Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos asmenų, baigusių užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos pradinio ugdymo programą ar pradinio, pagrindinio ugdymo programos dalį ugdymo organizavimo tvarkos aprašas.
 7. Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas.
 8. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos ugdymo (si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas.
 9. Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas        ugdymo turinio_tvark_priedai.
 10. Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas.
 11. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas.     121_NVŠ aprašas_1 priedas.
 12. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas.
 13. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas.
 14. Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas.
 15. Praktinių-projektinių (tiriamųjų) darbų rengimo nuostatai.
 16. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos pažintinės kultūrinės veiklos ir renginių organizavimo tvarkos aprašas      aprašo priedai atsisiuntimui.
 17. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos klasių komplektavimo tvarkos aprašas
 18. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos kolegialaus grįžtamojo ryšio organizavimo tvarkos aprašas.
 19. Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas.

 

II. BENDRUOMENĖS NARIŲ ATSAKOMYBĘ IR SAUGUMĄ REGLAMENTUOJANČIOS TVARKOS, TAISYKLĖS

 

 1. Darbuotojų psichologinio saugumo Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas.
 2. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos antikorupcinio elgesio taisyklės.
 3. Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklės.
 4. Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai    Dėl duomenų keitimo (klaidos ištaisymo) elektroniniame dienyne (atsisiusti).
 5. Konfidencialios informacijos naudojimo ir saugojimo tvarkos aprašas.
 6. Darbuotojų etikos kodeksas.
 7. Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės.
 8. Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas.
 9. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka.
 10. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas.
 11. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020.
 12. Darbuotojų ir mokinių asmeninių daiktų naudojimo mokyklos patalpose tvarkos aprašas.      atsisiuntimui .docx
 13. Darbo tvarkos taisyklės.
 14. Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas.
 15. Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas.
 16. Darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas.

 

III.  BENDRO POBŪDŽIO TVARKŲ APRAŠAI

 

 1. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos klasių komplektavimo tvarkos aprašas.
 2. Biržų ,,Aušros” pagrindinės mokyklos informacinės medžiagos publikavimo interneto svetainėje ir socialinių tinklų grupėse tvarkos aprašas.
 3. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo strategija.
 4. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinių dokumentacijos tvarkymo aprašas.    Mokinių dokumentacijos tvarkymo aprašas.docx
 5. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas.
 6. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas.
 7. Pailgintos dienos grupės organizavimo tvarkos aprašas.
 8. Dokumentų valdymo tvarkos aprašas.
 9. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas.
 10. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas.