Tvarkos

 1. Pradinio ugdymo matematikos individualios mokinių pažangos matavimo sistemos aprašas
 2. Darbuotojų psichologinio saugumo Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas
 3. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos klasių komplektavimo tvarkos aprašas
 4. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos antikorupcinio elgesio taisyklės
 5. Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas (2022 m. gegužės 30 d. )
 6. Biržų ,,Aušros” pagrindinės mokyklos informacinės medžiagos publikavimo interneto svetainėje ir socialinių tinklų grupėse tvarkos aprašas
 7. Biržų ,,Aušros” pagrindinės mokyklos mokinių skaitymo gebėjimų ugdymo tvarkos aprašas
 8. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo strategija
 9. Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas
 10. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos pažintinės kultūrinės veiklos ir renginių organizavimo tvarkos aprašas  aprašo priedai atsisiuntimui
 11. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos kolegialaus grįžtamojo ryšio organizavimo tvarkos aprašas
 12. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos klasės vadovo veiklos tvarkos aprašas
 13. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinių dokumentacijos tvarkymo aprašas   Mokinių dokumentacijos tvarkymo aprašas.docx
 14. Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos asmenų, baigusių užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos pradinio ugdymo programą ar pradinio, pagrindinio ugdymo programos dalį ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
 15. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas
 16. Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
 17. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos ugdymo (si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
 18. Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
 19. Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas         ugdymo turinio_tvark_priedai
 20. Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai     Dėl duomenų keitimo (klaidos ištaisymo) elektroniniame dienyne (atsisiusti)
 21. Konfidencialios informacijos naudojimo ir saugojimo tvarkos aprašas
 22. Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas
 23. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas      121_NVŠ aprašas_1 priedas
 24. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
 25. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas
 26. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
 27. Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas
 28. Darbuotojų etikos kodeksas
 29. Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
 30. Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
 31. Pailgintos dienos grupės organizavimo tvarkos aprašas
 32. Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės
 33. Darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas
 34. Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas
 35. Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas
 36. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
 37. Dokumentų valdymo tvarkos aprašas
 38. Mokyklinio autobuso „Mersedes Benz Sprinter 513 cdi“ naudojimo tvarkos aprašas
 39. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
 40. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas
 41. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020
 42. Reikalavimai informacijos pateikimui į mokyklos internetinę svetainę
 43. Darbuotojų ir mokinių asmeninių daiktų naudojimo mokyklos patalpose tvarkos aprašas   atsisiuntimui .docx
 44. Darbo tvarkos taisyklės