Tvarkos

 

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos klasės vadovo veiklos tvarkos aprašas

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinių dokumentacijos tvarkymo aprašas   Mokinių dokumentacijos tvarkymo aprašas.docx

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos asmenų, baigusių užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos pradinio ugdymo programą ar pradinio, pagrindinio ugdymo programos dalį ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos ugdymo (si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos kolegialaus grįžtamojo ryšio organizavimo tvarkos aprašas

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas         ugdymo turinio_tvark_priedai

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai     Dėl duomenų keitimo (klaidos ištaisymo) elektroniniame dienyne

Konfidencialios informacijos naudojimo ir saugojimo tvarkos aprašas

Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas      121_NVŠ aprašas_1 priedas

Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų etikos kodeksas

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Pailgintos dienos grupės organizavimo tvarkos aprašas

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas

Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas – atsisiųsti užpildymui .docx

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Dokumentų valdymo tvarkos aprašas

Mokyklinio autobuso „Mersedes Benz Sprinter 513 cdi“ naudojimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo mokykloje taisyklės

Reikalavimai informacijos pateikimui į mokyklos internetinę svetainę

Darbuotojų ir mokinių asmeninių daiktų naudojimo mokyklos patalpose tvarkos aprašas   atsisiuntimui .docx

Darbo tvarkos taisyklės