Tvarkos

 

I. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TVARKOS APRAŠAI

 

 1. Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašas
 2. Pradinio ugdymo matematikos individualios mokinių pažangos matavimo sistemos aprašas.
 3. Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas (2022 m. gegužės 30 d. ).
 4. Biržų ,,Aušros” pagrindinės mokyklos mokinių skaitymo gebėjimų ugdymo tvarkos aprašas.
 5. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos pažintinės kultūrinės veiklos ir renginių organizavimo tvarkos aprašas      aprašo priedai atsisiuntimui.
 6. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos klasės vadovo veiklos tvarkos aprašas.
 7. Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos asmenų, baigusių užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos pradinio ugdymo programą ar pradinio, pagrindinio ugdymo programos dalį ugdymo organizavimo tvarkos aprašas.
 8. Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas.
 9. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos ugdymo (si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas.
 10. Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas        ugdymo turinio_tvark_priedai.
 11. Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas.
 12. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas.     121_NVŠ aprašas_1 priedas.
 13. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas.
 14. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas.
 15. Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas.
 16. Praktinių-projektinių (tiriamųjų) darbų rengimo nuostatai.
 17. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos kolegialaus grįžtamojo ryšio organizavimo tvarkos aprašas.
 18. Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas.

 

II. BENDRUOMENĖS NARIŲ ATSAKOMYBĘ IR SAUGUMĄ REGLAMENTUOJANČIOS TVARKOS, TAISYKLĖS 

 

 1. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas
 2. Darbuotojų psichologinio saugumo Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas.
 3. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos antikorupcinio elgesio taisyklės
 4. Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai    Dėl duomenų keitimo (klaidos ištaisymo) elektroniniame dienyne (atsisiusti).
 5. Konfidencialios informacijos naudojimo ir saugojimo tvarkos aprašas.
 6. Darbuotojų etikos kodeksas.
 7. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės
 8. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas
 9. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka.
 10. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas.
 11. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020.
 12. Darbuotojų ir mokinių asmeninių daiktų naudojimo mokyklos patalpose tvarkos aprašas.      atsisiuntimui .docx
 13. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos darbo tvarkos taisyklės
 14. Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas.
 15. Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas.
 16. Darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas.
 17. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos darbuotojų asmens duomenų apsaugos privatumo politika

 

III.  BENDRO POBŪDŽIO TVARKŲ APRAŠAI

 

 1. Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos veiklos reglamentas
 2. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos klasių komplektavimo tvarkos aprašas 
 3. Biržų ,,Aušros” pagrindinės mokyklos informacinės medžiagos publikavimo interneto svetainėje ir socialinių tinklų grupėse tvarkos aprašas 
 4. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo strategija 
 5. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinių dokumentacijos tvarkymo aprašas.    Mokinių dokumentacijos tvarkymo aprašas.docx
 6. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 
 7. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 
 8. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos dokumentų valdymo tvarkos aprašas 
 9. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas 
 10. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas 
 11. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos finansinės apskaitos politika
 12. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos sąskaitų planas
 13. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašas
 14. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos inventorizacijos taisyklės
 15. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos atsargų apskaitos tvarkos aprašas
 16. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje tvarkos aprašas
 17. Nematerialiojo turto apskaitos Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje tvarkos aprašas
 18. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos vidaus kontrolės politika
 19. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos sutarčių sudarymo, rengimo, pasirašymo ir saugojimo tvarkos aprašas