2015 m. IV ketvirtis (metinis)

2013 m. Aiškinamasis raštas

Atsargų vertės pasikeitimas
FBA1
FBA2
Finansavimo sumos
Finansavimo sumų likučiai
Finansinės investicinės veiklos sąnaudos
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis nematerialusis turtas
Informacija apie išankstinius mokėjimus
Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas
Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos
Pagrindinės veiklos sąnaudos DU
Pinigų srautų ataskaita1
Pinigų srautų ataskaita2
VRA
 ]]>