Nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas

 

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos ugdymo (si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas