Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

 

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

 

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

 

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

 

Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:

 1. Mokyklų darbuotojų vadybos ir lyderystės kompetencijų stiprinimas.
 2. Mikroklimato tyrimas.
 3. Erdvių, skirtų įtraukiajam ugdymui, kūrimas.
 4. Erdvių, skirtų įtraukiajam ugdymui, aprūpinimas būtina įranga ir priemonėmis.
 5. Mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas įtraukiojo ugdymo srityje.
 6. Kultūriniam ugdymui skirtų erdvių (dirbtuvių, laboratorijų, specializuotų klasių) aprūpinimas būtina įranga ir priemonėmis.
 7. Mokyklų darbuotojų kompetencijų kultūrinio ugdymo srityje stiprinimas.
 8. Edukacinių programų vykdymas (kultūrinis ugdymas).
 9. STEAM ugdymui skirtų erdvių (dirbtuvių, laboratorijų, specializuotų klasių) įrengimas.
 10. STEAM ugdymui skirtų erdvių (dirbtuvių, laboratorijų, specializuotų klasių) aprūpinimas būtina įranga ir priemonėmis.
 11. Mokyklų darbuotojų kompetencijų STEAM ugdymo srityje stiprinimas.
 12. Veiklų koordinatoriaus pareigybės įvedimas (STEAM ugdymas).
 13. Edukacinių programų vykdymas (STEAM ugdymas).
 14. Mokinių projektinės veiklos integravimas į pamokų organizavimą.
 15. Ryšių su socialiniais partneriais stiprinimas, organizuojant pamokas.

 

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

 

Siekiami rezultatai

 

 • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

https://tukstantmeciomokyklos.lt/

Be pavadinimo (29 × 42 cm) – 1