Gerosios patirties sklaidos renginys ,,UTA diegimo iššūkiai ir galimybės“ ,,Aušroje“

 

Vasario 15 dieną ,,Aušros“ pagrindinėje mokykloje lankėsi Pasvalio r. mokyklų direktoriai, direktorių pavaduotojai ugdymui, skyrių vedėjai, rajono metodinių būrelių pirmininkai. Į renginį juos pakvietė Pasvalio r. Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė D. Morkūnienė, suderinusi praktikumo programą su ,,Aušros“ UTA komandos koordinatore direktoriaus pavaduotoja D. Laumiene.

Mokyklos direktorė S. Venckūnienė pristatė mokyklos bendruomenės veiklos tikslus, uždavinius, vykdomus projektus. UTA komanda pasidalijo patirtimi, kokius praktinius darbus atliko dalyvaudama NŠA organizuotame tyrime dėl pasiruošimo diegti atnaujintą ugdymo turinį. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Laumienė pristatė NŠA atlikto tyrimo tikslus ir uždavinius, tyrimo veiklų praktinio pritaikymo galimybes, pamokos kortelę, pamokos planą. Dorinio ugdymo vyresnioji mokytoja R. Mitrochinienė kalbėjo apie kompetencijų pažinimą, kompetencijų žemėlapių pritaikymą planuojant pamokų veiklas, pristatė visų kompetencijų žemėlapius, jų sandų raišką pamokose. Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja D. Petrulienė pateikė pamokos planavimo pagal atnaujintas programas esminius aspektus, savo pamokos planą pagal atnaujintą ugdymo turinį. Užsienio kalbų (anglų) mokytoja metodininkė V. Jasilionienė pristatė pamokos vertinimo protokolo pavyzdį.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Švykienė kalbėjo apie Metodikos tarybos ir UTA komandos bendras veiklas, pristatė abiejų komandų paruoštą algoritmą ,,Geros pamokos aspektai“. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Slavinskienė pasidalijo patirtimi apie STEAM grupės veiklą mokykloje, pateikė technologijų pamokos su STEAM elementais 6 klasei planą (mokytoja metodininkė R. Jablonskienė).

Praktikumo pabaigoje stebėta vaizdo pamoka (iš tyrimo medžiagos), aptarta pagal pamokos stebėjimo protokolo pavyzdį.

Pažintis su mokyklos aplinka: aplankyta valgykla, atnaujinta sporto salė, socialinės pedagogės kabinetas su multisensorine įranga, biblioteka, kabinetai, laboratorijos, mokinių poilsio zona – sulaukėme gražių, prasmingų svečių atsiliepimų.

 

UTA komanda