Mokykloje vyksta pasiruošimas nuotoliniam mokymui (si)

Mokyklos mokytojai šią savaitę intensyviai ruošiasi mokinių mokymui(si) nuotoliniu būdu: įsivertina nuotolinio komunikavimo priemonių galimybes, ruošia priemonių planą sėkmingam nuotolinio mokymo(si) proceso įgyvendinimui, derina rekomendacijas mokiniams ir mokytojams dėl sklandaus nuotolinio mokymo(si) proceso organizavimo.

Išsami informacija mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl nuotolinio mokymo (si) bus teikiama elektroniniame dienyne (EDUKA) ir mokyklos tinklalapyje.

Mokyklos direktorė S. Venckūnienė

https://www.eduka.lt/prisijungimas/

https://birzuausra.lt